POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia Ogólne

Poniższe postanowienia stanowią Politykę Prywatności i Politykę Cookies, która dotyczy zbierania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych użytkowników świadczonych usług.
Administratorem danych jest:

Katarzyna Lachowicz z siedzibą: ul. Łużycka 2, 00-732 Warszawa, adres e-mail: mtasuccess@outlook.com

Administrator dokłada wszelkich starań, aby ułatwić każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, iż wyrażasz zgodę
na wykorzystywanie plików cookies oraz innych podanych danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

II. Obowiązek Informacyjny

Informujemy, że przetwarzamy dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym
Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych
określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych stron takimi danymi są np. adres email, adres
IP lub inne Twoje dane podane w ramach korzystania z usług. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na stronach i urządzeniach, których
używasz podczas korzystania z naszych usług.

Kiedy, w jakim celu i oparciu o jaką podstawę twoje dane będą przetwarzane

RODO przewiduje kilka rodzajów podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady 4 z nich.

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. W naszym przypadku umową będzie najczęściej Regulamin. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Dotyczy to również umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi pomiary statystyczne, ulepszania naszych usług jak również
prowadzenie marketingu i promocji własnych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. f RODO.

Niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego. Taka konieczność może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub z działań podmiotów uprawnionych do uzyskania danych (np. sądy
lub organy ścigania). Oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1
lit. c RODO.

Twoja dobrowolna zgoda. Jest ona potrzebna zazwyczaj w przypadku, gdy świadczymy Ci usługi marketingowe. Dotyczy to również sytuacji, gdy w oparciu o zebrane dane usługi marketingowe
dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich (co może mieć miejsce jedynie pod warunkiem, że wprost wyrazisz na to zgodę). Udzielenie takiej zgody
jest całkowicie dobrowolne i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do odwołania takiej zgody i zażądania usunięcia Twoich danych osobowych. Masz możliwość
ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jak długo Twoje dane będą przetwarzane

Twoje dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów o których wspomniano wyżej, lecz nie dłużej niż do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku
udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy przez czas jej
wykonywania, w przypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze do momentu wygaśnięcia takiego obowiązku, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu

Kiedy i komu Twoje dane mogą zostać przekazane

Twoje dane będą przetwarzane przez administratora oraz inne podmioty, o ile wprost wyrazisz na to zgodę. Twoje dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom, którym administrator zleca wykonanie czynności z jakimi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. W naszym przypadku podmiotami przetwarzającymi są operatorzy systemów
informatycznych, operatorzy systemów e-mail marketingu, kancelariom prawnym, podmiotom zajmującym się księgowością i audytami. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie
uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez administratora. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile
upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Jak chronimy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W szczególności przy przechowywaniu Twoich danych korzystamy wyłącznie z usług
zapewniających w powszechnym odbiorze najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych przetwarzanych przez administratora oraz podmioty, którym zdecydowałeś się udzielić zgody na przetwarzanie Twoich danych:

- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia,
- przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z administratorem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej: mtasuccess@outlook.com.

Czy przekazujemy twoje dane do państw trzecich

Dane użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m. in. poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna
decyzja Komisji Europejskiej, stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook, Clickfunnels dane użytkownika mogą być przekazywane do USA i UK w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google, Facebook, Clickfunnels stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Szczegółowe informacje dostępne
są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

Google LLC: https://policies.google.com/privacy
Meta Platforms Ireland Limited: https://facebook.com/privacy
Click Funnels: https://www.clickfunnels.com/privacy-policy

Czy powołaliśmy inspektora ochrony danych

Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

III. Rodzaje I Cel Wykorzystania Danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na stronach należących do administratora przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych, zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe dla komputera użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Usługa lub jej
poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie. Podczas pierwszego wejścia musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne działania wskazane w komunikacie, korzystanie oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść
portal. Zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

Subskrypcja Newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych newsletterów należących do administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu przynajmniej swojego adresu e-mail, a uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

Wiadomości

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności I Cookies. Pod pojęciem wiadomości należy
rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, itp.), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, itp.) oraz
informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe, itp.).

IV. Odpowiedzialność

Treści przedstawione na portalu nie mają charakteru doradztwa finansowego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z administratorem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści lub działań, czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności I Cookies, a każdego użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności I Cookies.

Small Call to Action Headline

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia Ogólne

Poniższe postanowienia stanowią Politykę Prywatności i Politykę Cookies, która dotyczy zbierania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych użytkowników świadczonych usług.
Administratorem danych jest:

Katarzyna Lachowicz z siedzibą: ul. Łużycka 2, 00-732 Warszawa, adres e-mail: mtasuccess@outlook.com

Administrator dokłada wszelkich starań, aby ułatwić każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, iż wyrażasz zgodę
na wykorzystywanie plików cookies oraz innych podanych danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

II. Obowiązek Informacyjny

Informujemy, że przetwarzamy dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym
Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych
określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych stron takimi danymi są np. adres email, adres
IP lub inne Twoje dane podane w ramach korzystania z usług. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na stronach i urządzeniach, których
używasz podczas korzystania z naszych usług.

Kiedy, w jakim celu i oparciu o jaką podstawę twoje dane będą przetwarzane

RODO przewiduje kilka rodzajów podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady 4 z nich.

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. W naszym przypadku umową będzie najczęściej Regulamin. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Dotyczy to również umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi pomiary statystyczne, ulepszania naszych usług jak również
prowadzenie marketingu i promocji własnych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. f RODO.

Niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego. Taka konieczność może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub z działań podmiotów uprawnionych do uzyskania danych (np. sądy
lub organy ścigania). Oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1
lit. c RODO.

Twoja dobrowolna zgoda. Jest ona potrzebna zazwyczaj w przypadku, gdy świadczymy Ci usługi marketingowe. Dotyczy to również sytuacji, gdy w oparciu o zebrane dane usługi marketingowe
dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich (co może mieć miejsce jedynie pod warunkiem, że wprost wyrazisz na to zgodę). Udzielenie takiej zgody
jest całkowicie dobrowolne i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do odwołania takiej zgody i zażądania usunięcia Twoich danych osobowych. Masz możliwość
ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jak długo Twoje dane będą przetwarzane

Twoje dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów o których wspomniano wyżej, lecz nie dłużej niż do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku
udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy przez czas jej
wykonywania, w przypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze do momentu wygaśnięcia takiego obowiązku, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu

Kiedy i komu Twoje dane mogą zostać przekazane

Twoje dane będą przetwarzane przez administratora oraz inne podmioty, o ile wprost wyrazisz na to zgodę. Twoje dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom, którym administrator zleca wykonanie czynności z jakimi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. W naszym przypadku podmiotami przetwarzającymi są operatorzy systemów
informatycznych, operatorzy systemów e-mail marketingu, kancelariom prawnym, podmiotom zajmującym się księgowością i audytami. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie
uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez administratora. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile
upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Jak chronimy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W szczególności przy przechowywaniu Twoich danych korzystamy wyłącznie z usług
zapewniających w powszechnym odbiorze najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych przetwarzanych przez administratora oraz podmioty, którym zdecydowałeś się udzielić zgody na przetwarzanie Twoich danych:

- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia,
- przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z administratorem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej: mtasuccess@outlook.com.

Czy przekazujemy twoje dane do państw trzecich

Dane użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m. in. poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna
decyzja Komisji Europejskiej, stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook, Clickfunnels dane użytkownika mogą być przekazywane do USA i UK w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google, Facebook, Clickfunnels stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Szczegółowe informacje dostępne
są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

Google LLC: https://policies.google.com/privacy
Meta Platforms Ireland Limited: https://facebook.com/privacy
Click Funnels: https://www.clickfunnels.com/privacy-policy

Czy powołaliśmy inspektora ochrony danych

Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

III. Rodzaje I Cel Wykorzystania Danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na stronach należących do administratora przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych, zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe dla komputera użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Usługa lub jej
poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie. Podczas pierwszego wejścia musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne działania wskazane w komunikacie, korzystanie oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść
portal. Zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

Subskrypcja Newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych newsletterów należących do administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu przynajmniej swojego adresu e-mail, a uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

Wiadomości

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności I Cookies. Pod pojęciem wiadomości należy
rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, itp.), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, itp.) oraz
informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe, itp.).

IV. Odpowiedzialność

Treści przedstawione na portalu nie mają charakteru doradztwa finansowego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z administratorem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści lub działań, czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności I Cookies, a każdego użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności I Cookies.

Small Call to Action Headline

Powered By ClickFunnels.com